درمان بیش فعالی بدون دارو

درمان بیش فعالی بدون دارو به کمک نوروفیدبک

همانگونه که از نامش پیداست نوروفیدبک شامل یک سلسله بازخوردهای عصبی است که فرد از طریق چشم و دیدن دریافت میکند. نوروفیدبک روش درمانی جدیدی است که بدون مصرف دارو و بدون عوارض سوء داروها، عملکرد مغز در فرایند یادگیری، تنظیم میگردد. نوروفیدبک برای درمان بیش فعالی بدون دارو نیز روش مناسبی است. روشی بدون دارو، […]